KVARTSIPÖLYN AUTOMAATTINEN SEURANTA

Kvartsipölyn ja muiden pienhiukkaspitoisuuksien mittaamisen sekä tietojen automaattisen tallentamisen ja raportoinnin ratkaisu

Ota yhteyttä

KVARTSIPÖLY

Kvartsipöly (kiteinen piidioksidipöly) on määritetty syövälle ja perimävaurioille altistavaksi. Kvartsipölylle altistuminen on yleistä rakennus-, betoni- ja kaivosteollisuudessa.

EU lainsäädäntö vaatii seuraamaan kvartsipölylle altistumista ja raportoimaan siitä tarvittaessa viranomaisille.

Kvartsipölyn kuin myös muiden pienhiukkaspitoisuuksien mittaaminen sekä tietojen tallentaminen ja raportointi mahdollistavat tehokkaan ja reaaliaikaisen seurannan tilanteen todentamiseksi.

Altistuman, tai itse asiassa altistumattomuuden todentaminen
edellyttää mahdollisten henkilökohtaisten suojaimien lisäksi työtilojen
alipaineistamista, jolloin voidaan varmistaa, ettei pöly pääse leviämään
hallitsemattomasti ympäristöön. Työtilan ja ympäristön välisen paine-eron
seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin ja
häiriötilanteisiin.

MITTAUSARVOT JA RAJA-ARVOT

Laissa säädetty sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3, tätä pitoisuusarvoa ei saa ylittää. Suositettu terveysperusteinen (TTL) raja-arvo on 0,05 mg/m3.

ASA-rekisteriin (syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri) on ilmoitettava henkilöaltistumiset, jos pitoisuus yli 0,005 mg/m3

Kysy tarjouspyyntö

MITÄ ON OLOSUHDEMITTAUS?

Olosuhdeseuranta on haluttuun kohteeseen tai tilaan kohdistuvan suureen mittaamista ja saadun tiedon tallentamista. Mitattavia suureita voivat olla esim. lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, ilmanpaine, pienhiukkaset ja haihtuvat yhdisteet. Viime aikoina etenkin pienhiukkaspitoisuuksien seuranta on lisääntynyt huomattavasti.

MITÄ OLOSUHDEMITTAUKSELLA SAAVUTETAAN?

Olosuhdeseurannan avulla tiedetään seurattavien kohteiden tilanne, jolloin reagointi mahdollisten poikkeamien tuottamiin hälytyksiin on nopeaa.

Automaattinen seuranta säästää työaikaa ja takaa helpon raportoinnin. Poikkeustilanteet ja häiriöt huomataan nopeasti ja niihin ehditään puuttua. Mittaus voidaan joko tuoda hyvin näkyväksi työmaalla/kohteessa erillisillä seurantanäytöillä/-televisioilla - tai se voidaan automatisoida taustalle.

OMINAISUUDET

HÄLYTYKSET
Järjestelmään voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin järjestelmä vahtii mitattavia suureita automaattisesti. Järjestelmän tuottama hälytys ohjataan halutuille henkilöille korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi. Järjestelmällä voidaan tuottaa hälytys myös, mikäli se ei itse toimia halutulla tavalla eli mittaustuloksia ei tule määritetyllä jaksotuksella.

TALLENNUS
Tietojen tallennus pilvipalveluun tarjoaa niiden saatavuuden ajasta ja paikasta sekä päätelaitteesta riippumatta. Tallennustiheyttä voidaan säätää laitekohtaisesti ja näin voidaan vastata kunkin kohteen vaatimuksiin.

RAPORTOINTI
Järjestelmän keräämästä datasta voidaan muodostaa raportteja monipuolisesti. Raportit voidaan myös lähettää automaattisesti sovitulla jaksotuksella (esim. joka aamu, tai joka maanantai aamu). Niissä mittauskohteista saatu tieto voidaan esittää listoina, taulukkoina tai graafeina.

ANALYSOINTI
Tallennettu tieto on hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa muissa järjestelmissä, esimerkiksi analytiikan tietovarastossa.

DOKUMENTOINTI
Talletettu mittaustieto jää talteen myöhempää käyttöä varten esimerkiksi hyväksymispöytäkirjojen oheisdokumentaatioksi.

Meiltä saat kaikki rakentamisen olosuhdemittauksen palvelut samasta paikasta.

Ota yhteyttä